لیست اعضا

لیست واحد های تولیدی شن وماسه و آسفالت عضو انجمن صنفی

تولید کنندگان شن وماسه و آسفالت استان فارس

۱۳۹۶

شماره نام کارگاه و یا شرکت نام مالک یا مدیر عامل
۱/۱۰۰۱ شرکت فارس شن (شیراز) خبیری – فلامرزی
۲/۱۰۰۱ شن وماسه مرادی(شیراز) حاج حسین مرادی
۳/۱۰۰۱ شن وماسه صالحیان(شیراز ) حاج صالحیان
۴/۱۰۰۱ شن وماسه فروغی(شیراز) کمال فروغی
۵/۱۰۰۱ شرکت زرین شن(شیراز ) حبیب کاوه
۶/۱۰۰۱ شرکت هایلتون(شیراز ) عربشاهی
۷/۱۰۰۱ شرکت قره آغاج(شیراز) مهندس اولیاء
۸/۱۰۰۱ شرکت ماسه بلوک(شیراز ) مهندس اولیاء
۹/۱۰۰۱ شرکت شیراز ترانشه(شیراز ) علیزاده – محمدی
۱۱/۱۰۰۱ شرکت شیراز شن(شیراز ) صابری – حسین پور
۱۲/۱۰۰۱ شن وماسه شعبانی(شیراز) هدایت اله شعبانی
۱۳/۱۰۰۱ شرکت صدرا کنار شیراز مرادی – صادقی
۱۴/۱۰۰۱ شرکت سریع کار( آسفالت )شیراز حاج جعفر دالکی
۱۵/۱۰۰۱ شرکت شیراز آسفالت حاج غلامحسین دشتی
۱۶/۱۰۰۱ شرکت نوگرام (آسفالت )شیراز شمس
۱۷/۱۰۰۱ شرکت زروان راه ( آسفالت ) شیراز ابراهیم حلیم
۱۸/۱۰۰۱ شرکت آبرفتکاران زاگرس شحنه زادگان – دالکی
۱۹/۱۰۰۱ شن وماسه زنگنه جنوب(شیراز) دهقان
۲۰/۱۰۰۱ شرکت منار قطب جنوب( شیراز) مجتبی صمیمی
۲۱/۱۰۰۱ شن وماسه قــا ئم ( شیراز) محمد رضا رستم پور
۲۲/۱۰۰۱ شرکت بازرگانی سد سازه فارس(شیراز) مشایخ ـ پور زاد
۲۳/۱۰۰۱ شن وماسه   مشایخ ( شیراز ) محمد حسین مشایخ
۲۴/۱۰۰۱ شرکت ره گشایان توران (شیراز ) پیام میرزایی
۲۶/۱۰۰۱ شرکت رزم آوران (شیراز ) بهروز
۲۷/۱۰۰۱ مروارید چهل چشمه (شیراز ) سمیه همتی
۲۸/۱۰۰۱ شرکت بید کوه (شیراز ) محمدیان
۳۰/۱۰۰۱ شرکت ره گشایان توران پارس (شیراز ) پیمان میرزایی
۳۱/۱۰۰۱ شرکت تعاونی معدنی ساروجیان ( شیرز غلامرضا کشاورز
۳۲/۱۰۰۱ شرکت رفیع سنگ دوکوهک( شیراز ) آذر حیدر نژاد کریمی
۳۳/۱۰۰۱ شرکت دشت دوکوهک فارس ( شیراز ) امین زارعیان
۳۴/۱۰۰۱ شن و ماسه سیاوش زارع ( شیراز ) سیاوش زارع
۳۵/۱۰۰۱ معدن شن وماسه گلستان ۳ (شیراز ) غلامحسین حسینی همت
۳۶/۱۰۰۱ معدن شن وماسه چراب ارژن ( شیراز ) محمد رضا دارابی
۳۷/۱۰۰۱ شرکت پارس دارنگون ( شیراز ) شاپور غلامی
۳۸/۱۰۰۱ شرکت ایمان گستر ( شیراز ) حمید رضا مرادی
۳۹/۱۰۰۱ معدن شن وماسه تیپ ۳۷ زرهی( شیراز ) عباس ستوده
۴۰/۱۰۰۱ شرکت وسعت سازه جنوب حاج بیژن جلالی
۴۱/۱۰۰۲ شن وماسه نسیمی سیف اله نسیمی
( شهرستان آباده   ۱۰۰۲ )
     ۲/۱۰۰۲ شن وماسه باقری ( آباده ) حاج محمد علی باقری
   ۳/۱۰۰۲ شن وماسه دایگون (آباده ) محمد سعید حداد
( شهرستان ارسنجان ۱۰۰۳)
(شهرستان استهبان ۱۰۰۴ )
( شهرستان اقلید ۱۰۰۵ )
   ۱/۱۰۰۵ شن وماسه راستی ( اقلید ) ثانی راستی
( شهرستان بوانات ۱۰۰۶)
۱/۱۰۰۶ شن وماسه باغ صفا ( بوانات) علی حاتمی
( شهرستان پاسارگاد ۱۰۰۷ )
۱/۱۰۰۷ شن وماه ذوالقرنین حسینقلی مرادی
۲/۱۰۰۷ شن وماسه گرداب کوه سید رسول حسینی
( شهرستان جهرم ۱۰۰۸ )
۱/۱۰۰۸ شرکت جهاد تعاون فارس (جهرم مهندس ناصر صفرزاده
۲/۱۰۰۸ شرکت ریگزار فارس(قطب آباد ) کاووس کرونی
۳/۱۰۰۸ شن وماسه بیرم علی (جهرم ) خواجه زادگان
( شهرستان خنج ۱۰۰۹ )
۱/۱۰۰۹ شن وماسه خلوتی ( خنج) آرش و علی اکبر خلوتی
۲/۱۰۰۹ شن وماسه بیغرد ( خنج ) ناصر احمدی
۳/۱۰۰۹ شن وماسه هفت توان خنج اعظمی – منصوری
( شهرستا خرامه ۱۰۱۰)
۱/۱۰۱۰ شن وماسه کوه تیر خرامه عبداله صالحی
( شهرستان داراب ۱۰۱۱)
۱/۱۰۱۱ شرکت داراب کویه حسن کشاورز
۲/۱۰۱۱ شرکت نوید داراب عباس گودرزی منش
۳/۱۰۱۱ تعاونی رستاق داراب زارعــــــی
۴/۱۰۱۱ شن وماسه طاها (رستاق داراب) حمزه زارعی
۵/۱۰۱۱ شن وماسه گل سنگ داراب علی محمد محمدی
۶/۱۰۱۱ شرکت تعاونی دریا شن داراب غلامی ـ امیرزاده – غفار پور
( شهرستان رستم   ۱۰۱۲)
( شهرستان زرین دشت ۱۰۱۳ )
۱/۱۰۱۳ شن وماسه برادران جعفری (زرین دشت ) غلامرضا جعفری
( شهرستان سپیدان ۱۰۱۴ )
۱/۱۰۱۴ پارس شن مروارید سپیدان مهدی برزه
( شهرستان سروستان ۱۰۱۵ )
( شهرستان   فسا ۱۰۱۶ )
( شهرستان فیروز آباد ۱۰۱۷ )
۱/۱۰۱۷ شرکت تنگاب فیروز آباد صادقی
۲/۱۰۱۷ شن وماسه صاحب الزمان هادی صادقی
( شهرستان فراشبند ۱۰۱۸ )
۱/۱۰۱۸ شن وماسه محمد رسول الله فراشبند حیدر پور باقری
۲/۱۰۱۸ شن وماسه کاویانی ( فراشبند ) محمد حسن کاویانی
( شهرستان قیر و کارزین ۱۰۱۹)
۱/۱۰۱۹ شرکت عمرا ن ماسه ( قیر ) مصلی نژاد ـ   اسماعیل پور
( شهرستان کازرون   ۱۰۲۰ )
۱/۱۰۲۰ شرکت هفتصد (کازرون) علیرضا میرزایی
۲/۱۰۲۰ شن وماسه میرزائی ( کازرون ) حاج نعمت اله میرزائی
۳/۱۰۲۰ شن وماسه خاوند ( کازرون ) امرا… خاوند
۴/۱۰۲۰ شرکت بزرگراه جنوب (کازرون) علی کرم جلالی
     ۵/۱۰۲۰ شرکت راهدار کازرون علی کرم جلالی
۶/۱۰۲۰ شن و ماسه دره رمکی  حاج حسین برزگر
۷/۱۰۲۰ شن وماسه خسروانی خسروانی
۸/۱۰۲۰ شن وماسه صحرایی زاده مسعود صحرایی زاده
( شهرستان کوار ۱۰۲۱ )
۱/۱۰۲۱ شن وماسه عسلویه کوار جعفر مصطفائی
۲/۱۰۲۱ شرکت زاگرس پارس ( کوار ) هاشم خدا مراد پور
۳/۱۰۲۱ شن وماسه کوه مهر (کوار) لطفعلی زارع مهذبیه
( شهرستان لارستان ۱۰۲۲ )
۱/۱۰۲۲ شن وماسه کاملی (لار) حاج حسین کاملی
۲/۱۰۲۲ شرکت اناغ لار حاج حبیب کاملی
۳/۱۰۲۲ شن وماسه سلیمی (کاریان لار) ابراهیمی ـ سلیمی
۴/۱۰۲۲ شن وماسه محلچه (ارد لار ) منصور محمدی
۵/۱۰۲۲ شن وماسه بیرم (لارستان ) غلامحسین سعادتی
۶/۱۰۲۲ شن وماسه هژبری (لارستان ) عبدالرحیم هژبری
۷/۱۰۲۲ شرکت جکساز ( شهر اوز ) خضری ـ کریما
۸/۱۰۲۲ شن وماسه محمد نظری نظری
( شهرستان لامرد ۱۰۲۳ )
۱/۱۰۲۳ شن وماسه هاشمی (لامرد ) سید هاشم هاشمی
۲/۱۰۲۳ شرکت شن وماسه ممتاز اهل (لامرد) دهقان – اورنگ
۴/۱۰۲۳ شرکت علی آزاد (لامرد) علی آزاد
( شهرستان مهر ۱۰۲۴   )
۱/۱۰۲۴ شن وماسه وراوی گله دار علی افراسیابی
( شهرستان مرودشت ۱۰۲۵ )
۱/۱۰۲۵ شن وماسه کوهساران ( مرودشت ) پیروی – پوش پاس
۲/۱۰۲۵ زاگرس مرودشت حجت اله آقایی
۳/۱۰۲۵ شن وماسه پاک شن مرودشت رحیم زارع
۴/۱۰۲۵ شن و ماسه ابرج عربی
۵/۱۰۲۵ شن وماسه آزادگان کامفیروز خلیل فیروز
۶/۱۰۲۵ تعاونی ۲۷۵ شیراز مجید محمدی
۷/۱۰۲۵ قائم مرودشت عنابت اله الطافی
۸/۱۰۲۵ پتروشیمی شیراز کیانوش کاظمی
( شهرستان ممسنی   ۱۰۲۶ )
۱/۱۰۲۶ شن وماسه ولی عصر نورآباد عبادی – شریفی
( شهرستان نی ریز ۱۰۲۷ )
۱/۱۰۲۷ شرکت مجید نی ریز سعید محمد زاده
۲/۱۰۲۷ تعاونی شن ریزان مشکان نیریز حیدر علیزاده
۳/۱۰۲۷ شرکت پاک شن نی ریز جلیل بهرامی